Algemene voorwaarden Persoonlijke Coaching

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

 • Tim Kutzke Mind Coaching & Training
 • KvK-nummer: 65334507
 • BTW-identificatienummer: NL001641834B62
 • Goudsesingel 433, 3032 EN Rotterdam (Bezoeken enkel op afspraak)
 • Tel. +31 (0)6 – 373 09 008
 • E-mail: info@nlp-hypnose-coaching.nl
 • Website: nlp-hypnose-coaching.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tim Kutzke Mind Coaching & Training en particuliere en zakelijke klanten, die hierna “cliënt” genoemd worden.

Artikel 3 – Vertrouwelijkheid & Privacy

Tim Kutzke Mind Coaching & Training verplicht zich altijd vertrouwelijk om te gaan met persoonlijke informatie van de cliënt. Wel behoudt Tim Kutzke Mind Coaching & Training het recht om geanonimiseerd informatie te delen met bv. vakgenoten voor overleg, studie en kwaliteitsverbetering. Als persoonlijke gegevens worden verwerkt en gebruikt is dit volgens het Privacybeleid van Tim Kutzke Mind Coaching & Training.

Artikel 4 – Tarieven en betaling

Aangezien we onze tijd, aandacht en energie 100% op de coaching en het veranderwerk willen richten gebeurt betaling voor persoonlijke coaching vooraf per overboeking of betaling met iDEAL.

Het tarief voor een sessie of coachingstraject wordt voor begin van de coaching afgesproken en vastgelegd in de bevestigingsmail.

Je ontvangt nadat per mail of telefonisch afspraken zijn gemaakt een bevestigingsmail met alle belangrijke informatie die je nodig hebt (parkeren, voorbereiding, afspraken, algemene voorwaarden etc.). In deze bevestigingsmail bevinden zich ook de betaalinstructies en een link naar de beveiligde betaalomgeving als je met iDEAL wilt betalen.

Wil jij of je werkgever per overboeking met factuur vooraf betalen, dan hebben we een opdrachtbevestiging en de factuurgegevens nodig om de factuur op te maken. De betalingstermijn van de factuur is uiterlijk 14 dagen of minimaal 3 werkdagen voor het begin van de sessies. De sessies worden ingepland zodra de betaling voldaan is.

Coachingstrajecten/-overeenkomsten bij Tim Kutzke Mind Coaching & Training bestaan doorgaans uit een traject van 3 (dubbel)sessies + uitgebreide online tools. Als cliënt het coachingstraject wil annuleren of tussentijds wil beëindigen, is gedeeltelijke restitutie mogelijk.

Bij annuleren of tussentijds afbreken van het coachingstraject met 3 dubbelsessies, zijn de tarieven voor coaching als volgt:

 • Annuleren uiterlijk 14 dagen voor begin 1e sessie: Volledige restitutie
 • Annuleren 14 dagen tot 48 uur voor begin 1e sessie: € 400,- excl. btw
 • Annuleren binnen 48 uur voor de 1e sessie tot 48 uur voor de 2e sessie: € 1200,- excl. 21% btw.
 • Annuleren binnen 48 uur voor de 2e sessie tot 48 uur voor de 3e sessie € 2000,00 excl. 21% btw.
 • Annuleren binnen 48 uur voor de 3e sessie: Geen restitutie

Bij annuleren of tussentijds afbreken van het coachingstraject met 6 dubbelsessies, zijn de tarieven voor coaching als volgt:

 • Annuleren uiterlijk 14 dagen voor begin 1e sessie: Geen kosten, volledige restitutie
 • Annuleren 14 dagen tot 48 uur voor begin 1e sessie: € 400,- excl. btw
 • Annuleren binnen 48 uur voor de 1e sessie tot 48 uur voor de 2e sessie: € 1200,- excl. 21% btw.
 • Annuleren binnen 48 uur voor de 2e sessie tot 48 uur voor de 3e sessie € 2000,- excl. 21% btw.
 • Annuleren binnen 48 uur voor de 3e sessie tot 48 uur voor de 4e sessie € 2800,- excl. 21% btw.
 • Annuleren binnen 48 uur voor de 4e sessie tot 48 uur voor de 5e sessie € 3600,- excl. 21% btw.
 • Annuleren binnen 48 uur voor de 5e sessie tot 48 uur voor de 6e sessie € 4400,- excl. 21% btw.
 • Annuleren binnen 48 uur voor de 6e sessie: Geen restitutie

Bij tussentijds annuleren wordt het account van de cliënt voor de online tools gesloten, behalve als er andere afspraken zijn gemaakt. Coachingstrajecten kunnen tot maximaal 2 maanden na de laatst genoten sessie worden geannuleerd.

Indien de cliënt niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Tim Kutzke Mind Coaching & Training gerechtigd om verdere coaching te staken of op te schorten totdat de afgesproken vergoeding is voldaan. Sessies die daardoor niet door konden gaan en die niet uiterlijk 48 uur van tevoren zijn afgezegd door de cliënt worden volledig in rekening gebracht.

Als andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen is cliënt, nadat hij is gewezen op de te late betaling, verplicht het totale bedrag binnen 14 dagen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14 dagen termijn is wettelijke rente verschuldigd en is Tim Kutzke Mind Coaching & Training gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Er geldt geen herroepingsrecht op diensten na de uitvoering van de dienst, bv. een coachingsessie en volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, bv. een hypnose geluidsopname op maat.

Facturen kunnen achteraf niet gewijzigd worden. Facturen betaald per iDEAL door een privé-persoon kunnen niet later worden “overgezet” naar een bedrijf, bijvoorbeeld de werkgever.

Artikel 5 – Sessies verzetten, te laat komen

Mocht een afgesproken sessie moeten worden verzet, dient dit uiterlijk 48 uur voor het begin van de sessie te worden doorgegeven. Wordt een sessie korter dan 48 uur van tevoren afgezegd zonder dat er sprake van overmacht (bv. ziekte), behoudt Tim Kutzke Mind Coaching & Training het recht om de gehele afgesproken vergoeding van deze sessie in rekening te brengen.

Tijd die verloren gaat door het te laat komen van de cliënt kan niet ingehaald worden. Ook is het niet altijd mogelijk om langer door te gaan.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

De dienstverlening van Tim Kutzke Mind Coaching & Training is een gelijkwaardige samenwerking tussen coach en cliënt en beide dragen verantwoordelijkheid voor het succesvolle verloop van de coaching.

Tim Kutzke Mind Coaching & Training verplicht zich om zijn beste kennis en vaardigheden in te zetten om de cliënt zo goed en snel mogelijk naar zijn/haar coachdoel te helpen.

Uit ervaring is gebleken dat een coachingstraject met Tim Kutzke doorgaans voldoende is om een coachdoel te bereiken of een probleem op te lossen. Echter, ieder mens ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo, problematiek is verschillend en komt in verschillende complexiteit. Om deze reden kunnen er geen garanties afgegeven worden dat het coachdoel binnen een bepaalde tijd of een bepaald aantal sessies bereikt wordt. Het betreft hier dus enkel een inspanningsverplichting van Tim Kutzke Mind Coaching & Training.

Effective coaching en therapie vereisen toestemming, inzet en participatie van de cliënt. Veranderingen zullen alleen plaatsvinden als cliënt deze toelaat en zich daarvoor inzet. De coach is enkel een gids. Dit geldt voor in de sessies maar heeft ook betrekking op eventuele huiswerkopdrachten. De cliënt blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling, gedrag en keuzes.

Tim Kutzke Mind Coaching & Training kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvoorzienbare gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik of misbruik van de ideeën of procedures die worden gepresenteerd binnen de diensten van Tim Kutzke Mind Coaching & Training, behalve als er sprake zou zijn van grove verwijtbare tekortkomingen van Tim Kutzke Mind Coaching & Training.

Indien Tim Kutzke Mind Coaching & Training aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is de schade beperkt tot maximaal de factuurwaarde. Tim Kutzke Mind Coaching & Training kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortkomt uit reeds voor aanvang van de coaching bij de cliënt aanwezige psychische, en/of fysieke aandoeningen, noch voor indirecte schade.

Artikel 7 – Auteursrechten

De auteursrechten van alle producties van Tim Kutzke Mind Coaching & Training, waaronder geluidsopnamen, boeken, e-books en andere teksten, blijven ten alle tijde eigendom van Tim Kutzke Mind Coaching & Training.

Reproductie en openbaarmaking op welke manier dan ook (waaronder sociale media en websites) verstoten tegen het auteursrecht en zijn niet toegestaan zolang dit niet schriftelijk is overeengekomen met Tim Kutzke Mind Coaching & Training.

De toegang tot online resources waarvoor een account nodig is zijn er enkel voor de cliënt. Het is niet toegestaan om derden toegang te geven tot deze resources.

Artikel 8 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de cliënt de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Tim Kutzke Mind Coaching & Training.

De cliënt dient TTim Kutzke Mind Coaching & Training in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 9 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Tim Kutzke Mind Coaching & Training en de cliënt waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wanneer het niet lukt om eventuele meningsverschillen in redelijkheid, gezamenlijk op te lossen, wordt het meningsverschil voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te Rotterdam.