Algemene voorwaarden Persoonlijke Coaching

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching

KvK-nummer: 65334507

BTW-nummer: NL136312925B02

Goudsesingel 433, 3032 EN Rotterdam (Bezoeken enkel op afspraak)

Tel. +31 (0)6 – 373 09 008

E-mail: info@nlp-hypnose-coaching.nl

Website: nlp-hypnose-coaching.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle coachingsovereenkomsten tussen Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching en particuliere en zakelijke klanten, die hierna “cliënt” genoemd worden.

Artikel 3 – Vertrouwelijkheid & Privacy

Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching verplicht zich altijd vertrouwelijk om te gaan met persoonlijke informatie van de cliënt.

Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching houdt het recht om geanonimiseerd informatie te delen met bv. vakgenoten voor overleg, studie en kwaliteitsverbetering.

Als persoonlijke gegevens worden verwerkt en gebruikt is dit volgens het Privacybeleid van Tim Kutzke NLP & hypnose Coaching.

Artikel 4 – Tarieven en afspraken

Het tarief voor een sessie of coachingstraject is afhankelijk van de aard van de coaching en wordt voor begin van de coaching afgesproken en vastgelegd in de bevestigingsmail en het intake formulier.

Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching behoudt het recht om een extra vergoeding in rekening te brengen als uitloop boven 90 minuten voortkomt uit het te laat aanwezig zijn van de cliënt.

Mocht een afgesproken sessie moeten worden verzet, dient dit uiterlijk 24 uur voor het begin van de sessie te worden doorgegeven. Wordt een sessie korter dan 24 uur van tevoren afgezegd of verzet, behoudt Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching het recht om de gehele afgesproken vergoeding van deze sessie in rekening te brengen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

De reactie op coaching, hypnose, hypnotherapie en NLP is persoonlijk en individueel. De cliënt blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling en gedrag. Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor onvoorzienbare gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik of misbruik van de ideeën of procedures die worden gepresenteerd binnen de diensten van Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching, behalve als er sprake zou zijn van grove verwijtbare tekortkomingen van Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching.

Gezien resultaten met NLP, hypnose / hypnotherapie en coaching persoonlijk zijn en mede afhankelijk zijn van de inzet, openheid, aanleg en oefening van de cliënt, kan Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van bepaalde gewenste resultaten. Het betreft hier dus enkel een inspanningsverplichting van Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching.

Indien Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is de schade beperkt tot maximaal de factuurwaarde.

Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortkomt uit reeds voor aanvang van de coachingssessies bij de cliënt aanwezige psychische, en/of fysieke aandoeningen, noch voor indirecte schade.

Artikel 6 – Betaling en annulering

Ook bij coachingsovereenkomsten is er een zakelijk stukje. Aangezien we onze tijd, aandacht en energie 100% op de coaching en het veranderwerk willen richten gebeurt betaling voor persoonlijke coaching vooraf per overboeking of iDEAL-betaallink.

Je ontvangt als de afspraak voor de eerste sessie is gemaakt een bevestigingsmail met alle belangrijke informatie die je nodig hebt (route, parkeren, voorbereiding, afspraken, algemene voorwaarden etc.). In deze bevestigingsmail bevinden zich ook de betaalinstructies en een iDEAL-betaallink. De coachingsvergoeding dient per ommegaande, maar uiterlijk 24 uur voor het begin van de coaching te zijn bijgeschreven op onze rekening.

Coachingstrajecten/-overeenkomsten bij Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching zijn doorgaans trajecten van 4 of 6 sessies. Als cliënt het coachingstraject eerder wil beëindigen worden enkel de genoten, begonnen en niet binnen 24 uur vooraf afgezegde sessies in rekening gebracht. Een eventuele gereduceerde prijs (bv. bij pakketprijzen van een coachingstraject of een speciale korting) komt dan te vervallen.

Tarieven bij tussentijds annuleren 4-sessie trajecten: Het tarief voor de 1e sessie (incl. het opstellen van het coachingsplan / behandelplan) is € 287,50. Voor de resterende sessies wordt een tarief van € 187,50 per sessie in rekening gebracht. (incl. btw voor particulieren / excl. btw voor zakelijke coaching)

Tarieven bij tussentijds annuleren 6-sessie trajecten: Het tarief voor de 1e sessie (incl. het opstellen van het coachingsplan / behandelplan) is € 387,50. Voor de resterende sessies wordt een tarief van € 187,50 per sessie in rekening gebracht. (incl. btw voor particulieren / excl. btw voor zakelijke coaching)

Indien de cliënt niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching gerechtigd om verdere coaching te staken of op te schorten totdat de afgesproken vergoeding is voldaan. Sessies die daardoor niet door konden gaan en die niet uiterlijk 24 uur van tevoren zijn afgezegd door de cliënt worden volledig in rekening gebracht.

Als andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen is cliënt, nadat hij is gewezen op de te late betaling, verplicht het totale bedrag binnen 14 dagen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14 dagentermijn is wettelijke rente verschuldigd en is Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 7 – Auteursrechten

De auteursrechten van alle producties van Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching, waaronder hypnose- en coaching opnamen, geluidsopnamen op maat gemaakt volgens specificaties van de cliënt, boeken, e-books, teksten op de website en teksten bijgevoegd bij leveringen van diensten en producten, blijven ten alle tijde eigendom van Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching. Reproductie en openbaarmaking op welke manier dan ook (waaronder sociale media, websites en reproductie op een materiële geluidsdrager) verstoten tegen het auteursrecht en zijn niet toegestaan zolang dit niet schriftelijk is overeengekomen met Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching.

Artikel 8 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de cliënt de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching.

De cliënt dient Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 9 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching en de cliënt waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wanneer het niet lukt om eventuele meningsverschillen in redelijkheid, gezamenlijk op te lossen, wordt het meningsverschil voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te Rotterdam.

Alle info overzichtelijk in je e-mail:

Hieronder aanvinken: Wat mag ik je sturen?

Er is een e-mail naar je gestuurd waarmee je je e-mailadres moet bevestigen. Kijk ook in je spam-map als je niet direct een e-mail hebt ontvangen!