Algemene voorwaarden Persoonlijke Coaching

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

  • Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching
  • KvK-nummer: 65334507
  • BTW-identificatienummer: NL001641834B62
  • Goudsesingel 433, 3032 EN Rotterdam (Bezoeken enkel op afspraak)
  • Tel. +31 (0)6 – 373 09 008
  • E-mail: info@nlp-hypnose-coaching.nl
  • Website: nlp-hypnose-coaching.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching en particuliere en zakelijke klanten, die hierna “cliënt” genoemd worden.

Artikel 3 – Vertrouwelijkheid & Privacy

Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching verplicht zich altijd vertrouwelijk om te gaan met persoonlijke informatie van de cliënt. Wel behoudt Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching het recht om geanonimiseerd informatie te delen met bv. vakgenoten voor overleg, studie en kwaliteitsverbetering. Als persoonlijke gegevens worden verwerkt en gebruikt is dit volgens het Privacybeleid van Tim Kutzke NLP & hypnose Coaching.

Artikel 4 – Tarieven en betaling

Ook bij NLP & Hypnose Coaching is er een zakelijk stukje. Aangezien we onze tijd, aandacht en energie 100% op de coaching en het veranderwerk willen richten gebeurt betaling voor persoonlijke coaching vooraf per overboeking of iDEAL.

Het tarief voor een sessie of coachingstraject wordt voor begin van de coaching afgesproken en vastgelegd in de bevestigingsmail.

Je ontvangt nadat per mail of telefonisch afspraken zijn gemaakt een bevestigingsmail met alle belangrijke informatie die je nodig hebt (parkeren, voorbereiding, afspraken, algemene voorwaarden etc.). In deze bevestigingsmail bevinden zich ook de betaalinstructies en een link naar de beveiligde betaalomgeving.

Bij betaling per iDEAL dient de coachingsvergoeding uiterlijk 24 uur voor het begin van de 1e sessie te zijn voldaan.

Bij betaling per overboeking met factuur vooraf dient de coachingsvergoeding uiterlijk 2 werkdagen voor het begin van de 1e sessie te zijn voldaan.

Coachingstrajecten/-overeenkomsten bij Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching bestaan uit een traject van 4 sessies + uitgebreide online tools. Als cliënt het coachingstraject eerder wil beëindigen worden enkel de genoten, begonnen en niet tijdig (24h) afgezegde sessies + werkzaamheden die de coach buiten de sessies voor cliënt heeft verricht in rekening gebracht. Een eventuele trajectkorting komt dan te vervallen.

Coachingstrajecten kunnen tot maximaal 3 maanden na de laatst genoten sessie worden geannuleerd.

Bij tussentijds afbreken van het coachingstraject zijn de tarieven voor coaching alsvolgt: Annuleren na de 1e sessie (tarief incl. het opstellen van het coachingsplan / behandelplan) is € 700,-. Tarief bij annuleren na de 2e sessie € 1200,00. Annuleren na de 3e sessie € 1700,-.

(incl. btw voor particulieren / excl. btw voor zakelijke coaching)

Bij tussentijds annuleren wordt het account van de cliënt voor de online tools gesloten, behalve als er andere afspraken zijn gemaakt.

Indien de cliënt niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching gerechtigd om verdere coaching te staken of op te schorten totdat de afgesproken vergoeding is voldaan. Sessies die daardoor niet door konden gaan en die niet uiterlijk 24 uur van tevoren zijn afgezegd door de cliënt worden volledig in rekening gebracht.

Als andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen is cliënt, nadat hij is gewezen op de te late betaling, verplicht het totale bedrag binnen 14 dagen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14 dagen termijn is wettelijke rente verschuldigd en is Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Er geldt geen herroepingsrecht op diensten na de uitvoering van de dienst, bv. een coachingsessie en volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, of die duidelijk voor een
specifieke persoon bestemd zijn, bv. een hypnose geluidsopname op maat.

Artikel 5 – Sessies verzetten, te laat komen

Mocht een afgesproken sessie moeten worden verzet, dient dit uiterlijk 24 uur voor het begin van de sessie te worden doorgegeven. Wordt een sessie korter dan 24 uur van tevoren afgezegd zonder dat er sprake van overmacht (bv. ziekte), behoudt Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching het recht om de gehele afgesproken vergoeding van deze sessie in rekening te brengen.

Tijd die verloren gaat door het te laat komen van de cliënt kan niet ingehaald worden. Ook is het niet altijd mogelijk om langer door te gaan.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

NLP & Hypnose Coaching is een gelijkwaardige samenwerking en coach en cliënt dragen beide verantwoordelijkheid voor het succesvolle verloop van de coaching.

Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching verplicht zich om zijn beste kennis en vaardigheden in te zetten om de cliënt zo goed en snel mogelijk naar zijn/haar coachdoel te helpen.

Uit ervaring is gebleken dat een 4-sessie coachingstraject doorgaans voldoende is om een coachdoel te bereiken of een probleem op te lossen. Echter, ieder mens ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo, problematiek is verschillend en komt in verschillende complexiteit. Om deze reden kunnen er geen garanties afgegeven worden dat het coachdoel binnen een bepaalde tijd of een bepaald aantal sessies bereikt is. Het betreft hier dus enkel een inspanningsverplichting van Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching.

NLP & Hypnose Coaching vereist toestemming, inzet en participatie van de cliënt. Veranderingen zullen alleen plaatsvinden als cliënt deze toelaat en zich daarvoor inzet. De NLP & Hypnose Coach is enkel een gids. Dit geldt voor in de sessies maar heeft ook betrekking op eventuele huiswerkopdrachten. De cliënt blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling, gedrag en keuzes.

Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvoorzienbare gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik of misbruik van de ideeën of procedures die worden gepresenteerd binnen de diensten van Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching, behalve als er sprake zou zijn van grove verwijtbare tekortkomingen van Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching.

Indien Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is de schade beperkt tot maximaal de factuurwaarde. Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortkomt uit reeds voor aanvang van de coaching bij de cliënt aanwezige psychische, en/of fysieke aandoeningen, noch voor indirecte schade.

Artikel 7 – Auteursrechten

De auteursrechten van alle producties van Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching, waaronder geluidsopnamen, boeken, e-books en andere teksten, blijven ten alle tijde eigendom van Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching.

Reproductie en openbaarmaking op welke manier dan ook (waaronder sociale media en websites) verstoten tegen het auteursrecht en zijn niet toegestaan zolang dit niet schriftelijk is overeengekomen met Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching.

De toegang tot online resources (NHC Online) waarvoor een account nodig is zijn er enkel voor de cliënt. Het is niet toegestaan om derden toegang te geven tot deze resources.

Artikel 8 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de cliënt de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching.

De cliënt dient Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 9 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching en de cliënt waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wanneer het niet lukt om eventuele meningsverschillen in redelijkheid, gezamenlijk op te lossen, wordt het meningsverschil voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te Rotterdam.

Ja, ik wil hypnoses & meditaties luisteren in

De Hypnosewolk FreeLet op: Dit formulier werkt alleen voor nieuwe inschrijvingen. Neem contact op met support als je niet kunt inloggen via info@dehypnosewolk.nl

Schrijf me gratis in voor

Er is een e-mail naar je gestuurd waarmee je je e-mailadres moet bevestigen.

Kijk ook in je spam-map als je niet direct een e-mail hebt ontvangen!

Ja, ik wil hypnoses & meditaties luisteren in

De Hypnosewolk Free

Schrijf me gratis in voor:

Er is een e-mail naar je gestuurd waarmee je je e-mailadres moet bevestigen.

Kijk ook in je spam-map als je niet direct een e-mail hebt ontvangen!