Algemene voorwaarden Hypnosewolk

Voor algemene voorwaarden van persoonlijk coaching klik hier.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Het aanbod en prijs
Artikel 4 – De overeenkomst
Artikel 5 – Herroepingsrecht
Artikel 6 – Opzeggen abonnementen
Artikel 7 –Levering en uitvoering
Artikel 8 – Betaling
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Artikel 10 – Auteursrechten
Artikel 11 – Klachtenregeling
Artikel 12 – Geschillen

Identiteit van de ondernemer

Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching (Hierna TKNHC genoemd)
Goudsesingel 433
3032 EN Rotterdam
info@nlp-hypnose-coaching.nl
nlp-hypnose-coaching.nl
KvK-nummer: 65334507
BTW-nummer: NL136312925B02

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de digitale diensten van TKNHC en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen TKNHC en de afnemer van deze diensten, hierna “de klant” genoemd.

2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.

3. Voor persoonlijke coaching gelden er andere en aanvullende voorwaarden.

Artikel 3 – Het aanbod en prijs

1. We trachten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten te geven. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden TKNHC niet.

2. TKNHC staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

3. De in het aanbod van producten en diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

4. TKNHC heeft het recht om prijzen, producten en diensten onaangekondigd te wijzigen, aanbiedingen te doen en acties te organiseren.

Artikel 4 – De overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en elektronische betaling.

3. Bij een abonnement (Hypnosewolk Premium) wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd tot schriftelijke opzegging van de klant. Opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe abonnementsperiode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail.

4. Is er geen sprake van een abonnement, maar een eenmalige service, dan vervalt de overeenkomst automatisch na de overeengekomen periode.

5. Het wel of niet actief gebruiken van de service is aan de klant. Het niet gebruiken van de service geeft geen recht op restitutie of opzegging met terugwerkende kracht.

6. De levering van digitale diensten in de Hypnosewolk is persoonlijk en inloggegevens mogen niet gedeeld en gebruikt worden door derden die zelf geen abonnement hebben afgesloten.

7. TKNHC is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen bij herhaaldelijk incorrect of schadelijk gebruik of misbruik van de service door de klant.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

1. Klant kan een overeenkomst voor levering van digitale inhoud (geleverd via de Hypnosewolk) na 1e aanmelding gedurende maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. TKNHC mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

3. Na 14 dagen is ontbinden van de overeenkomst niet meer mogelijk en alleen opzegbaar voor een volgende abonnementsperiode.

Artikel 6 – Opzeggen abonnementen

1. Abonnementen (Hypnosewolk Premium) zijn maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 7 dagen.

Voorbeeld: Begint een abonnementsperiode op de 20e van de maand, dan moet opzegging geschieden voor de 13e dag van de maand. Opzeggingen die korter dan 7 dagen worden doorgegeven worden pas een maand later doorgevoerd.

2. Opzegging dient te geschieden per e-mail, vanuit het e-mailadres wat bij TKNHC bekend is en gekoppeld is aan de desbetreffende dienst.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

1. TKNHC zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.

2. Als plaats van levering geldt het e-mailadres dat de consument aan TKNHC kenbaar heeft gemaakt.

3. TKNHC zal de continuïteit van levering van digitale services zo goed als mogelijk volbrengen. TKNHC is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

Onder overmacht wordt mede verstaan:

a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van TKNHC
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) werkstakingen, brand of ongeval of ziekte van personeel

4. TKNHC kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige vergoeding van kosten of schade door (tijdelijke) niet-toegankelijkheid van de service.

Artikel 8 – Betaling

1. Betaling van digitale diensten (hypnosewolk) geschiedt per iDEAL, Bancontact en/of automatische afschrijving.

2. Bij abonnementen (hypnosewolk Premium) betaald men de eerste termijn bij aankoop middels iDEAL of Bancontact. Daarna wordt de maandelijks contributie elke maand automatisch afgeschreven, totdat klant zijn abonnement opzegt.

3. Voor het verwerken van betalingen werken wij met Mollie B.V.

4. Als automatische afschrijving niet succesvol uitgevoerd kan worden wordt er binnen 7 dagen een 2e poging tot afboeking gedaan. Als deze ook niet succesvol uitgevoerd kan worden ontvangt de klant een e-mail met een betaallink om de contributie alsnog per ommegaande, maar uiterlijk voor de 14e dag van desbetreffende abonnementsperiode, te voldoen.

5. Bij het uitblijven van betaling door de klant is TKNHC gerechtigd de toegang na 14 dagen vanaf het begin van de abonnementsperiode tot de service te ontzeggen totdat de betaling alsnog is voldaan.

6. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan TKNHC te melden.
Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door TKNHC is gewezen op de te late betaling en nog niet heeft betaald binnen een 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 9: aansprakelijkheid

1. De producten en diensten van TKNHC worden naar beste inzicht en vermogen vervaardigd en uitgevoerd en aangeboden ter educatie, informatie en entertainment.

2. De producten en diensten van TKNHC zijn echter geen vervanging voor (persoonlijke) psychologische en medische hulp. Als je denkt een (zwaarwegend) probleem te hebben, raadpleeg dan ook een arts of andersoortig specialist.

3. De reactie op coaching, hypnose, meditatie en NLP is persoonlijk en individueel en de gebruiker blijft daarbij altijd zelf verantwoordelijk voor zichzelf. TKNHC kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor psychologische, fysieke of andere (in)directe gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik of misbruik van de ideeën, suggesties of procedures die worden gepresenteerd binnen de diensten en producten van TKNHC.

4. Gezien resultaten met NLP, hypnose en coaching afhankelijk zijn van de inzet, openheid, aanleg en oefening van de gebruiker, kan TKNHC niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van bepaalde gewenste resultaten.

Artikel 10 – Auteursrechten

1. De auteursrechten van alle producties van TKNHC, waaronder hypnose en coaching opnamen, audio opnamen op maat gemaakt volgens specificaties van consument, boeken, e-books, teksten op de website en teksten bijgevoegd bij leveringen van diensten en producten, blijven ten alle tijde eigendom van TKNHC.

2. Reproductie en openbaarmaking op welke manier dan ook (waaronder sociale media, websites en reproductie op een materiële geluidsdrager) verstoten tegen het auteursrecht en zijn niet toegestaan zolang dit niet anders schriftelijk is overeengekomen met TKNHC.

Artikel 11 – Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij TKNHC.

2. Bij TKNHC ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door TKNHC binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. De consument dient TKNHC in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 12 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen TKNHC en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Wanneer het niet lukt om eventuele meningsverschillen in redelijkheid, gezamenlijk op te lossen, wordt het meningsverschil voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te Rotterdam.

Ja, ik wil hypnoses luisteren in

De Hypnosewolk Free

Schrijf me gratis in voor

Er is een e-mail naar je gestuurd waarmee je je e-mailadres moet bevestigen.

Kijk ook in je spam-map als je niet direct een e-mail hebt ontvangen!