Algemene voorwaarden Webshop

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Het aanbod
Artikel 4 – De overeenkomst
Artikel 5 – Aansprakelijkheid
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – De prijs
Artikel 8 – Nakoming van de overeenkomst
Artikel 9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Auteursrechten
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Geschillen

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching
Goudsesingel 433
3032 EN Rotterdam
info@nlp-hypnose-coaching.nl
nlp-hypnose-coaching.nl
KvK-nummer: 65334507
BTW-nummer: NL136312925B02

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod in de webwinkel van Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching en consument.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching niet.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5: aansprakelijkheid

 1. De producten en diensten van Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching worden naar beste inzicht en vermogen vervaardigd en uitgevoerd.
 2. De producten en diensten van Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching zijn geen vervanging voor (persoonlijke) psychologische en medische hulp. Als je denkt een (zwaarwegend) probleem te hebben, raadpleeg dan ook een arts of andersoortig specialist.
 3. De reactie op coaching, hypnose, hypnose opnamen en NLP is persoonlijk en individueel en de gebruiker is daarbij altijd zelf verantwoordelijk. Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor psychologische, fysieke of andere (in)directe gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik of misbruik van de ideeën, suggesties of procedures die worden gepresenteerd binnen de diensten en producten van Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching, behalve als er sprake is van grove verwijtbare nalatigheid.
 4. Gezien resultaten met NLP, hypnose en coaching afhankelijk zijn van de inzet, openheid, aanleg en oefening van de gebruiker, kan Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van bepaalde gewenste resultaten. Het betreft hier een inspanningsverplichting van Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij diensten en digitale inhoud die als download worden geleverd:

 1. Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching kan bepaalde producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht. Mocht dit van toepassing zijn wordt dit voor het sluiten van de overeenkomst vermeld.
 2. De volgende producten kunnen in aanmerking komen voor uitsluiting van het herroepingsrecht
  a. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  b. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, bv. een hypnose opname op maat;
  c. Bij diensten na volledige uitvoering van de dienst, bv. een coachingssessie of training.
  d. Bij downloads, aangezien deze niet geretourneerd kunnen worden.
 3. Consument wordt bij uitsluiting van het herroepingsrecht voor aankoop gevraagd instemming te geven dat een dienst/product meteen (dat wil zeggen: binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen) wordt gestart/geleverd en te verklaren dat hij/zij daarmee het herroepingsrecht verliest.

Artikel 7 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten en diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching heeft het recht om prijzen onaangekondigd te wijzigen, aanbiedingen te doen en acties te organiseren.

Artikel 8 – Nakoming overeenkomst

 1. Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres/e-mailadres dat de consument aan Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching kenbaar heeft gemaakt.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching is gewezen op de te late betaling en Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Auteursrechten

 1. De auteursrechten van alle producties van Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching, waaronder alle hypnose en coaching opnamen, audio opnamen op maat gemaakt volgens specificaties van consument, boeken, e-books, teksten op de website en teksten bijgevoegd bij leveringen van diensten en producten, blijven ten alle tijde eigendom van Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching. Reproductie en openbaarmaking op welke manier dan ook (waaronder openbare vertoning, sociale media, websites en reproductie op een materiële bestandsdrager) verstoten tegen het auteursrecht en zijn niet toegestaan zolang dit niet anders schriftelijk is overeengekomen met Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching.
 2. Bij Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 13 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Wanneer het niet lukt om eventuele meningsverschillen in redelijkheid, gezamenlijk op te lossen, wordt het meningsverschil voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te Rotterdam.

Alle info overzichtelijk in je e-mail:

Hieronder aanvinken: Wat mag ik je sturen?

Er is een e-mail naar je gestuurd waarmee je je e-mailadres moet bevestigen. Kijk ook in je spam-map als je niet direct een e-mail hebt ontvangen!