Algemene voorwaarden Webshop

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Het aanbod
Artikel 4 – De overeenkomst
Artikel 5 – Aansprakelijkheid
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – De prijs
Artikel 8 – Betaling, levering en uitvoering
Artikel 9 – Auteursrechten
Artikel 10 – Klachtenregeling
Artikel 11 – Geschillen

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching
Goudsesingel 433
3032 EN Rotterdam
info@nlp-hypnose-coaching.nl
nlp-hypnose-coaching.nl
KvK-nummer: 65334507
BTW-nummer: NL136312925B02

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod in de webwinkel van Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching en consument.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als er nog vragen zijn is het mogelijk om contact op te nemen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching niet.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling in de webshop is betaald middels iDEAL, Paypal, overboeking of Bancontact.

Artikel 5: aansprakelijkheid

 1. De producten en diensten van Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching zijn geen vervanging voor psychologische en medische hulp. Als je denkt een medisch of psychologisch probleem te hebben, raadpleeg dan altijd een arts of andersoortig bevoegd specialist.
 2. De producten en diensten van Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching worden naar beste inzicht en vermogen vervaardigd en uitgevoerd. De reactie op coaching, hypnose, hypnose opnamen en NLP is echter persoonlijk en individueel en mede afhankelijk van inzet, openheid, aanleg en oefening van de gebruiker. De gebruiker is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke gedrag en ontwikkeling. Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor psychologische, fysieke of andere (in)directe gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik of misbruik van de ideeën, suggesties of procedures die worden gepresenteerd binnen de diensten en producten van Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching.
 3. Gezien positieve resultaten met NLP, hypnose en coaching afhankelijk zijn van de inzet, openheid, aanleg en oefening van de gebruiker, kan Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van bepaalde gewenste resultaten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij diensten en digitale inhoud die als download worden geleverd:

 1. Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching kan bepaalde producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht.
 2. De volgende producten komen in aanmerking komen voor uitsluiting van het herroepingsrecht
  a. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  b. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, bv. een hypnose opname op maat;
  c. Bij diensten na volledige uitvoering van de dienst, bv. een coachingssessie of training;
  d. Bij downloads, aangezien deze niet geretourneerd kunnen worden.

Artikel 7 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten en diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching heeft het recht om prijzen onaangekondigd te wijzigen, aanbiedingen te doen en acties te organiseren.

Artikel 8 – Betaling, levering en uitvoering

 1. Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Bij bestellingen in de webshop van Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching is het privacy statement van toepassing.
 3. Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 4. Betaling in de Webshop van Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching geschiedt vooraf per overboeking, iDEAL, PayPal of Bancontact. Na een geslaagde betaling ontvangt consument direct de downloadlinks naar de zojuist gekochte bestanden.
 5. Als plaats van levering geldt het e-mailadres dat de consument aan Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching kenbaar heeft gemaakt.
 6. Consument is zelf verantwoordelijk voor de apparatuur waarmee de gekochte bestanden worden gedownload, opgeslagen en afgespeeld. Gezien er nogal wat verschillen zijn tussen de verschillende phones, tablets en computers ligt de verantwoordelijkheid van de juiste bediening van de apparaten bij de consument. Algemene informatie over het downloaden is te vinden op de website van Tim Kutzke NLP & Hypnose coaching. Voor apparaat specifieke hulp verwijzen wij naar de handleiding van het desbetreffende apparaat of de supportafdeling van de fabrikant.
 7. Als er iets misgaat tijdens de bestelling, het downloaden of het niet juist ontvangen van e-mails, gelieve meteen contact op te nemen, zodat de bestelling alsnog correct geleverd kan worden.

Artikel 9 – Auteursrechten

 1. De auteursrechten van alle producties van Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching, waaronder alle geluids- en videoopnamen, boeken, e-books, teksten op de website en teksten bijgevoegd bij leveringen van diensten en producten, blijven ten alle tijde eigendom van Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching.
 2. Reproductie en openbaarmaking op welke manier dan ook (waaronder openbare vertoning, sociale media, websites en reproductie op een materiële bestandsdrager) verstoten tegen het auteursrecht en zijn niet toegestaan zolang dit niet anders schriftelijk is overeengekomen met Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching.

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching.
 2. Bij Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 11 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Tim Kutzke NLP & Hypnose Coaching en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Wanneer het niet lukt om eventuele meningsverschillen in redelijkheid, gezamenlijk op te lossen, wordt het meningsverschil voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te Rotterdam.

Alle info overzichtelijk in je e-mail:

Hieronder aanvinken: Wat mag ik je sturen?

Er is een e-mail naar je gestuurd waarmee je je e-mailadres moet bevestigen. Kijk ook in je spam-map als je niet direct een e-mail hebt ontvangen!